1. Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā

  Rīgā, 2010. gada _6.oktobrī

  ar Nr._40008166247

   

  BIEDRĪBAS

  Latvijas tekstilmozaīka

  S T A T Ū T I

   Rīgā, 2010.

   

  1. Biedrības nosaukums.

   

  1.1.  Biedrības nosaukums latviešu valodā ir „Latvijas tekstilmozaīka” (turpmāk tekstā – Biedrība).

   1.2.  Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir Association “Latvian Patchwork”.

   1.3.  Biedrības nosaukuma tulkojums krievu valodā ir Oбщество „Лоскутное шитьё Латвии”.

   2. Biedrības mērķis un uzdevumi.

   2.1. Biedrības mērķis ir, apvienojot tekstilmozaīkas šuvējus (amatierus un profesionāļus) un ar šo rokdarbu veidu saistītas citas personas, popularizēt šo mākslas veidu un veicināt tā attīstību Latvijā, kā arī panākt Biedrības atpazīstamību ārvalstīs.

   2.2. Biedrības uzdevumi:

     2.2.1. mērķa sasniegšanai sadarboties ar mākslas un rokdarbu skolām, sieviešu klubiem, amatnieku mājām, TLMS un citām NVO;

     2.2.2. organizēt biedrības biedru – reģionālo koordinatoru tīklu;

     2.2.3. sadarbojoties ar šujmašīnu, šūšanas piederumu, audumu veikaliem un citām līdzīgām iestādēm un organizācijām, panākt, lai Latvijā ir iespēja iegādāties audumus, profesionālos darbarīkus un palīgmateriālus, kas nepieciešami tekstilmozaīkas šūšanā;

     2.2.4. izveidot Biedrības Mājas lapu;

     2.2.5. izdot periodisku Biedrības poligrāfisku izdevumu – žurnālu;

     2.2.6. paaugstināt Biedrības biedru profesionālās iemaņas:

  -         organizēt kursus, tematiskus seminārus, meistarklases, izstādes un konkursus, kopprojektus gan klātienē, gan interneta vidē,

  -         organizēt tekstilmozaīkas grāmatu, žurnālu izdošanu un DVD bibliotēkas izveidi;

     2.2.7. dibināt radošas sadarbības kontaktus ar līdzīgām organizācijām ārpus Latvijas, iespēju robežās organizēt kolektīvus populārāko Eiropas un NVS  tekstilmozaīkas (Patchwork & Quilt ) festivālu un izstāžu apmeklējumus;

     2.2.8. regulāri organizēt izstādes, festivālus un konkursus Latvijā, pieaicinot piedalīties viesus no ārvalstīm;

     2.2.9. veicināt biedru un Biedrības kopumā regulāru dalību izstādēs, festivālos un konkursos Latvijā un ārvalstīs;

    2.2.10. patstāvīgi un sadarbībā ar citām NVO, biedrībām un iestādēm organizēt izsoles un labdarības pasākumus.

   3. Biedrības darbības termiņš.

   3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

   4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana no tās.

   4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot Biedrības valdei rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

   

  4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lēmums jāizskata tuvākās valdes sēdes laikā, taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Pieteikuma noraidīšanas gadījumā, Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

   4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš atkārtotu pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.

   4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei un ar šo brīdi zaudē balstiesības Biedrībā.

   4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

     4.5.1. biedrs nemaksā biedra naudu 6 mēnešus pēc kārtas;

     4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

     4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

     4.5.4. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

   4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija rakstveidā izslēdzamajam biedram jāpaziņo piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

   4.7. Ja biedrs ievēlēts kādā no Biedrības vēlētajām institūcijām, tad pirms izslēgšanas no Biedrības, viņu atbrīvo no ieņemamiem amatiem.

    5. Biedru tiesības un pienākumi.

   5.1. Biedrības biedriem ir tiesības:

     5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

     5.1.2. pieprasīt un saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju sēžu protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

     5.1.3. piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darba uzlabošanu, izteikt un aizstāvēt savu viedokli.

   5.2. Biedru pienākumi:

     5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

     5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

     5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

   6. Biedrības struktūrvienības.

   6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

   6.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

   7. Biedrības pārvalde un tās darbības kontrole.

   7.1. Biedru sapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija, tā:

     7.1.1. apstiprina un dara grozījumus Biedrības statūtos;

     7.1.2. ievēl un atsauc valdes locekļus, ievēl valdes līdzpriekšsēdētājus un Biedrības sekretāru, kā arī ievēl revidentu, nosakot viņu pilnvaru laiku;

     7.1.3. nosaka iestāšanās un biedra naudas apmēru;

     7.1.4. izskata sūdzības par Biedrības valdes darbību un lēmumiem;

     7.1.5. izlemj jautājumus par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

   7.2. Kārtēja biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 31.martam.

   7.3. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta, ja tāda ir valdes iniciatīva, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

   7.4. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces par to informējot Biedrības biedrus.

   7.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

   7.6. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

  7.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairak kā puse no klātesošajiem biedriem. Biedrības statusa maiņu vai darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klāt esošajiem biedriem.

  8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

   8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 7 valdes locekļiem. Kopsapulcē ievēlot valdes locekļus, no to vidus ar kopsapulces lēmumu tiek ievēlēti divi valdes līdzpriekšsēdētāji un Biedrības sekretārs.

   8.2. Katrs Biedrības valdes līdzpriekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

   8.3. Pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar četriem valdes locekļiem.

   8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē, kā arī nodrošina biedru sapulces lēmumu izpildi.

   8.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse valdes locekļu.

   8.6. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem valdes locekļiem. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

   8.7. Valdes locekļi savus pienākumus pilda par atlīdzību saskaņā ar biedru sapulces lēmumu.

   8.8. Valde vada Biedrības darbību, darbības organizatorisko jautājumu risināšanai izdodot iekšējos normatīvos aktus par darbības principiem, kompetenču sadali, amatpersonu pienākumiem un tiesībām, kā arī citos jautājumos.

   9.nodaļa. Revidents.

   9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kura pilnvaru laiks ir beztermiņa.

   9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

   9.3. Revidents:

  9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

  9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

  9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

  9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

   9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

   9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

   10.nodaļa. Biedru nauda.

   10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu 2 reizes gadā. Biedru naudas apmēru nosaka ar biedru sapulces lēmumu.

  Statūti apstiprināti Biedrības dibināšanas sapulcē Rīgā, 2010. gada 22.septembrī.